„Před 100 lety byla založena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Stalo se tak 12. prosince 1918, kdy byla zřízena Vysoká škola zvěrolékařská v Brně,“ těmito slovy zahajuje rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA úvodník mimořádného čísla časopisu Maso, vydaného právě u příležitosti stoletého výročí založení VFU Brno.

Historii univerzity se podrobně věnuje hned první článek. Na více jak třinácti stranách prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA skvěle popsal vývoj, jakým si veterinární univerzita prošla od roku 1918. V textu vzpomíná na jednotlivé rektory, zdůrazňuje jejich přínos a také se stručně vyjadřuje k době, ve které vysokou školu řídili. V závěru článku se autor věnuje současnosti VFU Brno.

Vydavatelem časopisu Maso je od roku 2011 jedna z fakult VFU Brno – Fakulta veterinární hygieny a ekologie. Děkanka FVHE doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. se věnuje v dalších článcích mimořádného čísla historii i současnosti fakulty a několik stran věnuje také významným osobnostem oboru Hygiena potravin na potravinářských ústavech FVHE a rozepisuje se o technologických dílnách, které slouží k výuce i experimentálním aktivitám FVHE. Krátký text vzpomíná na knihy z oboru Hygiena potravin vydaných v uplynulých 100 letech na VFU Brno.

Podrobněji se rozepisují přednostové potravinářských ústavů FVHE o jimi řízených pracovištích. V současné době fungují na FVHE VFU Brno čtyři – Ústav hygieny a technologie masa, Ústav hygieny a technologie mléka, Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu a Ústav gastronomie. V mimořádném čísle vychází také rozhovory s ústředními řediteli kontrolních orgánů v ČR – Státní veterinární správou a Statní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. píše v následujících článcích o letní škole hygiena potravin, která se od roku 2011 pravidelně v červenci-srpnu na FVHE organizuje a kde se studenti ze zahraničí vzdělávají v oboru Hygieny potravin. V kratším textu pak doc. Steinhauser připomíná období 2012-2013, kdy FVHE působila jako školicí středisko pro DG SANCO. Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. výstižně vyjadřuje ve svém článku historii i současnost Centra zdraví, výživy a potravin v Brně, které funguje v areálu VFU Brno jako součást Státního zdravotního ústavu v Praze od roku 1989. V tomto roce na podzim se otevřela nová budova tehdejšího Centra hygieny potravinových řetězců, o jehož založení a rozvoj se v prvních letech významně zasloužil prof. MVDr. Zdeněk Matyáš, CSc., významná osobnost oboru Hygieny potravin na VFU Brno. Mimořádné vydání pak uzavírají dva články, které souvisejí s časopisem Maso. Z pera doc. Steinhausera vyšel vzpomínkový text na Výzkumný ústav masného průmyslu, který v areálu VFU Brno fungoval čtyřicet let. V budově po bývalém VÚMP dnes sídlí Ústav hygieny a technologie masa. Následující článek potom popisuje historii časopisu Maso, který vzešel z někdejšího Zpravodaje masného průmyslu, vydávaného právě již zmíněným VÚMP Brno.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!