Obsah časopisu Maso, ročník 2012, číslo 6

4 – Salon international de l‘alimentation (SIAL) Paris

Steinhauser, L., Kameník, J.

7 – Zkušenosti z domácího trhu i 29 zemí světa (Makro Cash & Carry CZ)

rozhovor

10 – České masné výrobky v prodejnách zahraničních řetězců

Mikócziová, V., Kameník, J.

16 – Změna pohledu na průkaz použití strojně odděleného masa v masných výrobcích

Fleischmannová, H., Cipínová, E., Kouba, F.

20 – Tepelné opracování masa a výrobků z něho

Budig, J., Budesheim, A., Kameník, J.

25 – Koření v masných výrobcích – Paprika

Valchař, P., Ovísková, V.

30 – Nativní a modifikované škroby v masných výrobcích – detekce vstupní suroviny pomocí mikroskopických metod

Eliášová, M., Pospiech M., Tremlová B., Jandásek J., Kubíčková K.

35 – Celulózové a fázrové obaly pro masný průmysl

Šerhakl, D.

41 – NAT test – screening rezíduí antibiotík v tkanivách potravinových zvierat

Gondová, Z., Kožárová, I.

45 – Kapitoly z mezinárodních norem bezpečnosti potravin (IFS, BRC, …) – Osobní hygiena

Šuška, M.

47 – Analýza ukazatelů výkrmnosti a jatečné hodnoty bažanta obecného (Phasianus colchicus L.)

Karásková, K., Straková, E., Suchý, P., Zapletal, D., Jámbor, M.

49 – Vliv teploty a doby skladování na tvorbu biogenních aminů a polyaminů ve svalovině eviscerovaných bažantů (Phasianus colchicus)

Hutařová Z., Steinhauserová I., Večerek V., Bořilová G., Maršálek P.

51 – Vybrané aspekty welfare bažantů obecných při chovu v zajetí

Hrabčáková, P., Voslářová, E., Bedáňová, I., Pištěková, V., Večerek, V.

54 – Co si představit pod pojmy welfare a ochrana jatečných zvířat?

Večerek, V., Pištěková, V., Voslářová, E. Bedáňová, I.

57 – Maso na talíři. 6. část: PSE, DFD a jiné odchylky zrání masa

Kameník, J., Steinhauser, L.

62 – Rybí maso na jiný způsob, než jak ho znáte

Buchtová, H., Kašpar, L.

4 – Salon international de l‘alimentation (SIAL) Paris

Steinhauser, L., Kameník, J.

7 – Experience in the markets of the Czech Republic and 29 countries around the world (Makro Cash & Carry CZ)

interview

10 – Czech meat products in foreign retail chains

Mikócziová, V., Kameník, J.

16 – Change in wiev on provement of mechanically separated meat used in meat products

Fleischmannová, H., Cipínová, E., Kouba, F.

20 – Heat treatment of meat and meat products

Budig, J., Budesheim, A., Kameník, J.

25 – Spice in meat products – paprika

Valchař, P., Ovísková, V.

30 – The native and the modified starches in the meat products – detection of the raw materials using microscopy methods

Eliášová, M., Pospiech M., Tremlová B., Jandásek J., Kubíčková K.

35 – Cellulose and fibrous casings for meat industry

Šerhakl, D.

41 – NAT test – screening of antibiotic residues in the tissues of food producing animals

Gondová, Z., Kožárová, I.

45 – Chapters of the internatioanl food safety standards – Personal Hygiene

Šuška, M.

47 – Analysis of Fattening Performance and of Carcass Value of Common Pheasant (Phasianus colchicus L.)

Karásková, K., Straková, E., Suchý, P., Zapletal, D., Jámbor, M.

49 – Effects of temperature and length of storage on the formation of biogenic amines and polyamines in muscle of eviscerated pheasants (Phasianus colchicus)

Hutařová Z., Steinhauserová I., Večerek V., Bořilová G., Maršálek P.

51 – Some welfare aspects in captive-reared common pheasants

Hrabčáková, P., Voslářová, E., Bedáňová, I., Pištěková, V., Večerek, V.

54 – What is it a conception of welfare and protection of slaughter animals?

Večerek, V., Pištěková, V., Voslářová, E. Bedáňová, I.

57 – Meat on our plate. Part 6: PSE, DFD and other meat quality defects

Kameník, J., Steinhauser, L.

62 – Fish meat in a different way than you know

Buchtová, H., Kašpar, L.