Obsah časopisu Maso, ročník 2014, číslo 6

4 – Masné polotovary na evropském trhu

Král, O.

7 – Masné polotovary – co mají nebo nemají společného s masnými výrobky?

Kameník, J.

12 – Identifikace složení masných polotovarů

Pospiech, M., Tremlová, B., Petrášová M., Bednářová M.

17 – Kutr – 100 let nepostradatelnosti při zpracování masa

Schmidinger, G.

20 – Použití analýzy obrazu k hodnocení nákroje trvanlivého fermentovaného salámu Poličan

Čáslavková, P., Pospiech, M., Štarha, P., Kameník, J., Saláková, A., Tremlová, B., Řezáčová Lukášková, Z.

27 – Hodnotenie kvality Spišských párkov na Slovenskom a Českom trhu

Marcinčák, S., Pospiech, M., Mačanga, J., Tremlová, B., Turek, P.

31 – História a kvalitatívne parametre sušených mias typu Jerky

Staruch, L., Mati, M.

36 – Výsledky kontroly vybraných jakostních ukazatelů u masných výrobků

Brychta, J., Honzlová, A., Bulawová, H., Čurdová, H., Klímová, E.

39 – Weissella viridescens jako původce senzorických změn salámu Vysočina – případová studie

Kameník, J., Dušková, M., Šedo, O., Zdráhal, Z., Saláková, A., Lačanin, I.

42 – Detekce psychrotrofních laktobacilů a výskyt Lactobacillus curvatusLactobacillus sakei ve vzorcích vepřového masa a dušené šunky

Lačanin, I., Dušková, M., Chlumský O., Kameník, J., Šedo, O., Zdráhal, Z., Karpíšková, R.

45 – Escherichia coli skupiny E. coli a jejich význam z pohledu bezpečnosti masa

Steinhauserová, I.

51 – Problémy falšovania a autentifikácie hydinového mäsa

Golian, J., Mašlej, M.

54 – Mikroskopické metody v analýze masa a masných výrobků

4 – Meat Preparations for the European market

Král, O.

7 – Meat preparations – what is the same or different to meat products?

Kameník, J.

12 – Raw materials identification of meat products

Pospiech, M., Tremlová, B., Petrášová M., Bednářová M.

17 – A bowl cutter – 100 years in the meat processing

Schmidinger, G.

20 – The use of digital image analysis for the evaluation of slices of dry fermented sausage type Poličan

Čáslavková, P., Pospiech, M., Štarha, P., Kameník, J., Saláková, A., Tremlová, B., Řezáčová Lukášková, Z.

27 – Quality evaluation of sausages “Spišské párky“ on Slovak and Czech market

Marcinčák, S., Pospiech, M., Mačanga, J., Tremlová, B., Turek, P.

31 – History and quality traits of Jerky

Staruch, L., Mati, M.

36 – Results of the official monitoring of meat products in the Czech Republic

Brychta, J., Honzlová, A., Bulawová, H., Čurdová, H., Klímová, E.

39 – Weissella viridescens as a spoilage agent of Vysočina sausage – a case study

Kameník, J., Dušková, M., Šedo, O., Zdráhal, Z., Saláková, A., Lačanin, I.

42 – Detection psychrotrophic lactobacilli and occurrence of Lactobacillus curvatus and Lactobacillus sakei in the samples of pork meat and cooked ham

Lačanin, I., Dušková, M., Chlumský O., Kameník, J., Šedo, O., Zdráhal, Z., Karpíšková, R.

45 – Escherichia coli: characteristics and importance in meat processing

Steinhauserová, I.

51 – Problems of falsification and authentification of poultry meat

Golian, J., Mašlej, M.

54 – Microscopic methods in the analysis of meat and meat products – a book review

error: Obsah webu je chráněn!