Obsah časopisu Maso, ročník 2015, číslo 2

4 – Jatečnictví

Steinhauser, L.

8 – Klasifikace jatečně upravených těl prasat a skotu v ČR

Katina, J., Trčka, P., Uttendorfský, K.

20 – Jatečnictví v ČR v období 2004–2013: koncentrace oboru pokračuje

Katina, J., Kameník, J.

22 – Jihočeský kraj – jatečnictví a bourárenství – veterinární dozor

Kouba, F., Nezbeda, L., Štroblová, S., Mikeš, J., Hrubá, K., Lacina, Z., Novák, J., Fleischmannová, H., Šolová, E., Král, J.

32 – Podnikatelé, údaje a struktura odvětví zpracování masa v Německu v roce 2013

37 – Rituální porážka přežvýkavců: vliv anatomie krevních cév na rychlost ztráty vědomí

Kameník, J., Páral, V., Pyszko, M.

40 – Welfare skotu při přepravě na jatky

Šímová, V., Voslářová, E., Večerek, V.

44 – Vliv užitkového typu volů na kvalitativní parametry jatečně upraveného těla a hovězího masa

Dračková, E., Šubrt, J., Filipčík, R.

47 – Anglická snídaně – black pudding

Král, O.

50 – Vliv tepelného opracování na migraci di-n-butyl ftalátu a di-2-ethylhexyl ftalátu z obalů do masných výrobků

Bogdanovičová, S., Jarošová, A.

53 – Koření v masných výrobcích – badyán

Valchař, P.

57 – Do Brna za jakostí potravin

P. Jůzl, M., Nedomová, Š.

4 – Slaughtering as a part of the meat processing

Steinhauser, L.

8 – Classification of bovine and pig carcasses in the Czech Republic

Katina, J., Trčka, P., Uttendorfský, K.

20 – Slaughtering in the Czech Republic in 2004–2013

Katina, J., Kameník, J.

22 – South Bohemian Region – veterinary inspection in the slaughterhouses and other meat processing

Kouba, F., Nezbeda, L., Štroblová, S., Mikeš, J., Hrubá, K., Lacina, Z., Novák, J., Fleischmannová, H., Šolová, E., Král, J.

32 – Companies and the structure of the meat processing in Germany in 2013

37 – Ritual slaughter of ruminants: the effect of the neck vessels anatomy on the loss of consciousness

Kameník, J., Páral, V., Pyszko, M.

40 – Welfare of cattle during transport for slaughter

Šímová, V., Voslářová, E., Večerek, V.

44 – The influence of steers commercial type on the carcass and beef quality

Dračková, E., Šubrt, J., Filipčík, R.

47 – English Breakfast – black pudding

Král, O.

50 – Influence of thermal processing on migration di-n-butyl phthalate and di-2- ethylhexyl phthalate from packaging films to meat products

Bogdanovičová, S., Jarošová, A.

53 – Spice in meat products – star anise

Valchař, P.

57 – ID 2015 – 41th Food Quality and Safety Conference in Brno

P. Jůzl, M., Nedomová, Š.

error: Obsah webu je chráněn!