Obsah časopisu Maso, ročník 2015, číslo 7

4 – Spotřeba masa v českých domácnostech

Šebková, V.

5 – Snaha dělat věci pořádně – Rozhovor s Pavlem Holečkem, vedoucím výroby a prodeje řeznictví ve společnosti Globus, k. s., Praha

Kameník, J.

7 – Maloobchod v České republice se zaměřením na sortiment masa a masných výrobků

Klánová, E.

13 – Čerstvé chlazené výsekové maso v maloobchodních prodejnách vybraných zahraničních řetězců: druhy mas a typy balení

Bejčková, A., Kameník, J.

16 – Nové poznatky v oblasti mělnění masa v řezačkách

Haack, E., Kungl, J.

24 – Rozhodujícím článkem v celém procesu je dávkování – Přesnost dávkování je výchozí bod pro efektivní náklady v produkci masných výrobků

Betz, M.

30 – Senzorická jakost točených salámů z tržní sítě

Ježek, F, Korábová, V.

34 – Breakfast Sausage

Král, O.

38 – Zastoupení ftalátů v obalech masných výrobků

Bogdanovičová, S., Jarošová, A., Jandásek, J.

43 – Vliv překážek na přežívání původců alimentárních nákaz v trvanlivých fermentovaných salámech

Kameník, J.

47 – Iniciativa „One Health“

Bardoň J.

50 – Bioimpedance masa

Navrátil L.

54 – Koření v masných výrobcích – Pažitka pobřežní

Valchař, P.

56 – Welfare kachen pekingských v komerčních chovech

Hytychová, T., Voslářová, E., Večerek, V.

61 – Jubilejní 45. Lenfeldovy a Höklovy dny

Javůrková Z.

62 – Plán jednotlivých čísel časopisu Maso, ročník 2016

4 – Meat consumption in the Czech households (2014/2015)

Šebková, V.

5 – Interview with Pavel Holeček, head of the meat processing & retail in Globus, k.s. Praha

Kameník, J.

7 – Retail in the Czech Republic focusing on the range of meat and meat products

Klánová, E.

13 – Fresh chilled meat in foreign retail shops in the Czech republic:types of meat and forms of the packaging

Bejčková, A., Kameník, J.

16 – New developments in the field of meat processing in the grinder machines

Haack, E., Kungl, J

24 – A critical step in the process is the filling accuracy

Betz, M.

30 – Sensory quality of selected cooked sausages from the martket

Ježek, F, Korábová, V.

34 – Breakfast Sausage

Král, O.

38 – Representation of phthalates in the packaging foils of meat products

Bogdanovičová, S., Jarošová, A., Jandásek, J.

43 – The effect of hurdles on the survival of food-borne agents in dry fermented sausages

Kameník, J.

47 – One World – One Health – One Medicin

Bardoň J.

50 – Bioimpedance of meat

Navrátil L.

54 – Spice in meat products – chive

Valchař, P.

56 – Welfare of Peking ducks in commercial breeding systems

Hytychová, T., Voslářová, E., Večerek, V.

61 – 45th Conference Lenfeld´s and Hökl´s days in Brno

Javůrková Z.

62 – Journal Maso 2016: main topic of the issues

error: Obsah webu je chráněn!