Obsah časopisu Maso, ročník 2016, číslo 2

4 – Spotřeba masných konzerv v českých domácnostech

Šebková, V.

6 – Masné konzervy – 200 let ve službách lidstva

Kameník, J.

14 – Vojenská zakázka

Steinhauser, L.

17 – S použitím strojů se výroba zefektivňuje – Od digitalizované a kompletně integrované automatizace je možno očekávat četné přednosti

Seydelmann, A.

22 – Porovnání fyzikálně chemických parametrů točených salámů z tržní sítě

Ježek, F, Korábová, V.

28 – Zhodnotenie texturálnych parametrov vybraných mäsových výrobkov

Belej, Ľ., Šnirc M., Golian J.

31 – Prídavné látky v mäsových výrobkoch – Definície, podmienky použitia a konzervačné prídavné látky

Marcinčák, S., Pospiech, M., Turek, P.

36 – Bakteriologická bezpečnost koření – Mikrobiologická kontaminace může způsobit hromadná alimentární onemocnění

Mader, A., Schaarschmidt, S.

41 – Biofilmy v masném průmyslu a indukce tvorby biofilmu subletálními koncentracemi tří sledovaných biocidů

Vlková, H., Činčárová, L., Michná, V., Babák, V., Morávková, M.

47 – Vývoj patologických nálezů v chovech prasat v letech 2010–2014, zjištěných při veterinární prohlídce po poražení na jatkách v Českém Brodě

Hlaváčková, B., Hlaváček, J.

52 – Novinky v oblasti potravinářské legislativy

Třísková, D.

54 – „Stárnoucí Čína“ – klíčová hnací síla ve zvyšování celosvětové spotřeby masa

Ježek, F.

57 – Vliv přepravního stresu na parametry zjišťované v mase králíků

Jozefová, J., Voslářová, E., Večerek, V.

4 – Consumption of canned meat products in the Czech households

Šebková, V.

6 – Canned meat products

Kameník, J.

14 – History of the production of canned meat products

Steinhauser, L.

17 – Application of meat processing machines make production more efficient

Seydelmann, A.

22 – Comparison of physicochemical parameters of selected cooked sausages from the martket

Ježek, F, Korábová, V.

28 – The evaluation of textural parameters of selected meat products

Belej, Ľ., Šnirc M., Golian J.

31 – Food additives in meat products – Definitions, conditions of use and food preservatives

Marcinčák, S., Pospiech, M., Turek, P.

36 – Bacteriological safety of spices

Mader, A., Schaarschmidt, S.

41 – Biofilms in the meat industry and induction of biofilm formation using sublethal concentrations of the three monitored biocides

Vlková, H., Činčárová, L., Michná, V., Babák, V., Morávková, M.

47 – The development of pathological findings in pigs in years 2010–2014, found during the health inspection after defeating the slaughterhouse in Czech Brod

Hlaváčková, B., Hlaváček, J.

52 – Innovations in the field of food legislation

Třísková, D.

54 – “The aging China” – the key driving force of increase in global meat consumption

Ježek, F.

57 – The effects of transport stress on rabbit meat quality parameters

Jozefová, J., Voslářová, E., Večerek, V.