Pokyny pro autory – pravidla publikování

Časopis Maso patří mezi odborné časopisy zařazené do databáze – Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice s přiděleným ISSN 1210-4086, schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace ke dni 30. 6. 2010.

Rukopisy pro publikování musí obsahovat

1) název článku v českém jazyce

2) jméno autora ve formátu: Novák, J., Novotná A.,……

3) název pracoviště (v případě univerzity název univerzity a označení příslušné fakulty)

4) souhrn v českém jazyce a klíčová slova

5) vlastní text + tabulky, grafy, fotografie, schémata (fotografie v souboru JPG). Práce vědeckého a experimentálního charakteru musí být členěny podle standardů na tyto práce – na úvod, materiál a metodiku, výsledky, diskuzi a závěr. Práce sumující poznatky z určité oblasti (review) nebo články hlavní, objednané redakční radou na základě redakčního plánu mohou být členěny i jinak, například podle zásad technologických postupů tak, aby obsáhly zadanou problematiku.

6) literatura (souhrn použité literatury s citací dle ČSN ISO 690 (01 0197). Příklady:

Okolo roku 1 500 př. n. l. naši předkové zjistili, že trvanlivost masa lze výrazně prodloužit, jestliže se k mělněnému masu přidá kuchyňská sůl a aromatické byliny, vzniklá masová směs se naplní do přírodních zvířecích střev a takto připravený produkt se následně suší (Ordóñez a Hoz, 2007). Podle Leistnera (1985) je v Evropě trvanlivý fermentovaný salám v novodobé historii známý necelých tři sta let. O spotřební normě na salám Poličan před rokem 1990, o dřívějších požadavcích na jakost, ale i o současných fyzikálně-chemických vlastnostech produktů na trhu se lze dočíst v článku „Trvanlivý salám Poličan“, který vydal časopis Maso v č. 4 před dvěma lety (Kameník et al., 2013).

Literatura
Kameník, J., Pavlík, Z., Saláková, A., Steinhauserová, I. (2013a): Trvanlivý salám Poličan. Maso, 24, č. 4, 45–49.

Leistner L. (1985): Allgemeines uber Rohwurst und Rohschinken. In: Leistner L. (ed.): Mikrobiologie und Qualität von Rohwurst und Rohschinken. Bundesanstalt für Fleischforschung, Kulmbach: 1–29.

Ordóñez, J. A., Hoz, L. (2007): Mediterranean Products. In: Toldrá, F. (ed.): Handbook of Fermented Meat and Poultry. Blackwell Publishing, USA, 555 s.

7) název článku, souhrn a klíčová slova v anglickém jazyce

8) adresu autora (autorů) včetně e-mailové adresy

Formální úprava textu
Typ písma Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,0; počet řádků na stránce 50; okraj 2,5 cm.

Recenzní řízení
O vhodnosti publikovat rukopis zaslaný redakci časopisu Maso rozhoduje redakční rada na základě dvou oponentských posudků zpracovaných nezávislými posuzovateli – odborníky dané oblasti. Oponentské řízení probíhá anonymně. Vypracováním lektorského posudku se rozumí vyplnění všech částí tabulky lektorského posudku, zaslaného redakcí fyzicky anebo elektronicky. Elektronické přijetí musí být zapsáno na lektorském posudku datem přijetí zprávy na adrese casopismaso@vfu.cz. Posudky jsou zakládány k zaslaným článkům a archivovány tři roky. Pokud je hodnocení oponentů rozdílné, rozhoduje o přijetí článku redakční rada hlasováním.
Přijaté stati budou publikovány v nejbližší době, ale i vzhledem k redakčnímu plánu. O nepřijetí článku bude hlavní (první) autor neprodleně informován redaktorem. Rukopisy se nevrací, ostatní materiály jsou vráceny na vyžádání.

Redakční rada časopisu Maso

error: Obsah webu je chráněn!