Obsah časopisu Maso, ročník 2018, číslo 6

4 – Je lepší šunka bez „éček“?

Král, O.

7 – Celosvalové masné výrobky – výrobní postup a potřebné technické vybavení

Ivanovský, K.

12 – Zákazník vyžaduje šunky kvalitnější než dříve; Rozhovor s MVDr. Pavlem Čapovem, výrobním ředitelem MP Krásno a. s.

Kameník, J.

13 – Vybrané celosvalové výrobky střední a východní Evropy

Vrúbel, š.

17 – Pohled spotřebitelů na chirurgickou kastraci prasat a její alternativní metody: výsledky italské studie

Passantino, A., Voslářová, E., Pugliese, M., Alibrandi, A., Passantino, L., Biondi, V., Conte, F.

25 – Kančí pach – individuální senzitivita k androstenonu a možnosti testování a školení hodnotitelů

Ježek F., Bořilová G., Hulánková R.

31 – Vyhodnotenie dezinfekčnej účinnosti prípravku Fink FC 21 v priestoroch bitúnku

Vargová, M., Veszelits Laktičová, K., Korim, P., Hromada, R., Cimboláková, I., Pošiváková, T.

34 – Omračovanie nízkym atmosferickým tlakom

Nagyová, A., Korim, P., Takáčová, D., Nagy, J.

37 – Vplyv skrmovania 10 % fermentovaného krmiva na profil mastných kyselín a oxidačné zmeny prsnej svaloviny kurčiat

Bartkovský, M., Mačanga, J., Roba, P., Turek, P., Marcinčák, S.

40 – Porovnanie fyzikálnych a chemických zmien v prsnej a stehennej svalovine brojlerových kurčiat Ross 308 po aplikácii humínových kyselín

Koréneková, B., Petríková, D., Marcinčák, S., Marcinčáková, D., Skalická, M.

44 – Odborný seminář na VOŠL a SLŠ v Písku – Výsledky kontrol zdravotního stavu ulovené volně žijící zvěře a zkušenosti ze systému práce proškolených osob, novela zákona o myslivosti a předpisy související s výkonem práva myslivosti

Ježek, F.

48 – Trestný čin pytláctví § 304 v ČR za období 2010–2017

Král, T.

50 – Kvalita proteinů, tuků a minerálních látek bezobratlých živočichů z pohledu výživy

Straková, E., Suchý, P., Macháček, M.

55 – Koření v masných výrobcích Meduňka lékařská

Valchař, P.

4 – Is it better to produce “E free” cooked hams?

Král, O.

7 – Whole muscle meat products – technology and technical equipment

Ivanovský, K.

12 – The customer requires cooked hams of higher quality than before. Interview with Dr. M.V. Pavel Čapov, production manager in MP Krásno a.s.

Kameník, J.

13 – Selected whole muscle meat products of the Central and Eastern Europe

Vrúbel, š.

17 – Consumers’ attitude towards surgical castration of pigs and alternative approaches: A survey from Italy

Passantino, A., Voslářová, E., Pugliese, M., Alibrandi, A., Passantino, L., Biondi, V., Conte, F.

25 – Boar taint – individual sensitivity to androstenone and the possibilities of testing and training

Ježek F., Bořilová G., Hulánková R.

31 – Using of sanitation in the slaughterhouse

Vargová, M., Veszelits Laktičová, K., Korim, P., Hromada, R., Cimboláková, I., Pošiváková, T.

34 – Low atmospheric pressure stunning

Nagyová, A., Korim, P., Takáčová, D., Nagy, J.

37 – Effect of feeding of 10 % prefermented feed on fatty acid profile and oxidation changes in chicken breast meat

Bartkovský, M., Mačanga, J., Roba, P., Turek, P., Marcinčák, S.

40 – Comparison of physical and chemical changes in breast and thigh muscle of broiler chickens Ross 308 after application of humic acids

Koréneková, B., Petríková, D., Marcinčák, S., Marcinčáková, D., Skalická, M.

44 – Workshop at VOŠL and SLŠ in Písek – Results of the health status controls of wild game and experience from the work system of trained people, amendment to the law on hunting and rules relating to the exercise of hunting rights

Ježek, F.

48 – Criminal Act Poaching § 304 in the Czech Republic for the period 2010–2017

Král, T.

50 – The quality of proteins, fats and minerals of invertebrate animals from a nutritional point of view

Straková, E., Suchý, P., Macháček, M.

55 – Spice in meat products – lemon balm

Valchař, P.

error: Obsah webu je chráněn!