Obsah časopisu Maso, ročník 2019, číslo 3

4 – Přídatné látky v masných výrobcích – věčné téma

Pipek, P.

11 – Použití přírodních bioaktivních látek k prodloužení údržnosti a zajištění bezpečnosti masných výrobků

Král, O.

17 – O hledání rovnováhy mezi přijatelností pro zákazníky, zdravotními aspekty, bezpečností a technologickými možnostmi Rozhovor s Dirkem Stoopem ze společnosti Kerry Taste & Nutrition

Kameník, J., Král, O.

19 – Koření a aditiva od jara do zimy, současná situace

Vrúbel, Š., Pazdera, R.

21 – Kančí pach – testování individuální citlivosti a výběr vhodných hodnotitelů

Ježek, F., Bořilová, G.

27 – Vliv zařazení odslupkovaných semen lupiny bílé do výkrmové diety pro králíky na užitkovost a chemické, fyzikální a senzorické vlastnosti králičího masa

Uhlířová, L., Volek, Z.

34 – Porovnání vybraných nutrientů u masných výrobků s hodnotami uvedenými na obale

Piechowiczová, M., Švehlová, V., Jůzl, M.

38 – Texturálny profil spišských párkov falšovaných prídavkom kuracieho mäsa

Čurlej, J., Belej, Ľ., Bobko, M., Jakabová, S., Bobková, A. Golian, J.

42 – Obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov v maďarských klobásach údených tradičným postupom Časť 1: Úvod do problematiky

Hrabovszká, Ž.

48 – Kontrola produktů živočišného původu Celní správou České republiky a spolupráce se Státní veterinární správou

Průšová, P., Seidl, J., Čížková, H.

4 – Additives in meat products – perpetual theme

Pipek, P.

11 – Application of natural bioactive substances to extend shelf life and to ensure safety of meat products

Král, O.

17 – About Finding Balance Between Acceptability for Customers health aspects, safety and technological possibilities. Interview with Dirk Stoop of of Kerry Taste & Nutrition

Kameník, J., Král, O.

19 – Spices and additives from spring to winter, current situation

Vrúbel, Š., Pazdera, R.

21 – Boar taint –testing of individual sensitivity and selection of appropriate evaluators

Ježek, F., Bořilová, G.

27 – Effect of dehulled white lupine seed inclusion in rabbit fattening diet on the growth performance and chemical, physical and sensory properties of rabbit meat quality

Uhlířová, L., Volek, Z.

34 – Comparison of determined nutrients for selected meat products with customer values on labels

Piechowiczová, M., Švehlová, V., Jůzl, M.

38 – Texture evaluation of Sisske frankfurters counterfeid by chicken meat

Čurlej, J., Belej, Ľ., Bobko, M., Jakabová, S., Bobková, A. Golian, J.

42 – Content of polycyclic aromatic hydrocarbons in Hungarian dry sausahttps://www.maso.cz/wp-admin/post.php?post=1233&action=edit#ges smoked with traditional methods; Part 1: Introduction

Hrabovszká, Ž.

48 – Inspection of animal origin Products by the customs Administration of the Czech Republic and cooperation with the State Veterinary Administration

Průšová, P., Seidl, J., Čížková, H.

error: Obsah webu je chráněn!