Obsah časopisu Maso, ročník 2019, číslo 4

4 – Trvanlivé masné výrobky jako snacky

Kameník, J.

8 – Vyrovnanost hodnot vodní aktivity trvanlivých salámů na konci zrání

Čurdová, B., Bedáňová, I., Kameník, J.

14 – Uzeniny Příbram, a. s., úspěšně pokračují ve výrobě trvanlivých i fermentovaných masných výrobků

Vlastníková, N.

15 – Poptávka po fermentovaných salámech trvá i nadále Rozhovor s Ing. Janem Kopečným, generálním ředitelem společnosti Krahulík – Masozávod Krahulčí, a. s.

Kameník, J.

16 – Obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov v maďarských klobásach údených tradičným postupom Časť 2: výsledky analýz vzoriek klobás

Hrabovszká, Ž., Honzlová, A., Kameník, J.

21 – Úspěch s tradicí i v moderní době; Trendovými produkty vylepšit klasický sortiment mělněných výrobků

Heckenberger, A.

24 – Úspěšná pozice na trhu Ekonomický vývoj řemeslné malovýroby v oboru zpracování masa probíhá velice dobře

Dohrmann, H.

28 – Německému strojírenství se daří – Domácí trh v dobré náladě, zahraniční obchod na vysoké úrovni

Fraese, B.

31 – K cíli různými cestami – Snížení materiálové spotřeby při balení

Scheibel, S.

33 – Vliv zavěšení jatečných půlek skotu na kvalitu hovězího masa u jalovic gaskoňského skotu

Bureš, D., Bartoň, L.

38 – Syrové maso a mikrobiální rizika spojená s jeho konzumací

Fašiangová, M., Svobodová, I., Bořilová, G.

42 – Možnosti stabilizácie bravčovej masti vybranými extraktmi z fytomasy

Sekretár, S., Burčová, Z., Kreps, F., Schmidt, Š., Staruch, L.

4 – Dry meat products as the snacks

Kameník, J.

8 – Conformity of water activity values of dry sausages at the end of ripening

Čurdová, B., Bedáňová, I., Kameník, J.

14 – Uzeniny Příbram, a. s., continues to successfully produce dry sausages

Vlastníková, N.

15 – Demand for dry sausages continues. Interview with Jan Kopečný, CEO of Krahulík – Masozávod KrahulčÍ, a. s.

Kameník, J.

16 – Content of polycyclic aromatic hydrocarbons in Hungarian dry sausages smoked with traditional methods. Part 2: Results of sausage sample analyzes

Hrabovszká, Ž., Honzlová, A., Kameník, J.

21 – Success with tradition in modern times. By trendy products to improve the classic assortment of sausages

Heckenberger, A.

24 – Successful market position. The economic development of small-scale craft production in meat processing is very good.

Dohrmann, H.

28 – German producers of meat processing machines are doing well – the domestic market in good condition, foreign trade at a high level

Fraese, B.

31 – Going different ways – reducing material consumption when packing

Scheibel, S.

33 – Influence of carcass suspension on physical and sensory quality of meat from Gascon heifers

Bureš, D., Bartoň, L.

38 – Raw meat and microbial risks associated with its consumption

Fašiangová, M., Svobodová, I., Bořilová, G.

42 – Possibilities of stabilizing lard with selected phytomass extracts

Sekretár, S., Burčová, Z., Kreps, F., Schmidt, Š., Staruch, L.

error: Obsah webu je chráněn!