Obsah časopisu Maso, ročník 2019, číslo 5

4 – Hygiena není levná, ale vyplatí se

Steinhauser, L.

10 – Změny v metodice provádění studií trvanlivosti pro Listeria monocytogenes u potravin určených k přímé spotřebě

Necidová, L.

15 – Problematika vankomycinrezistentních enterokoků ve vztahu k bezpečnosti potravin na Moravě

Bardoň, J.

19 – BioFinder a enzymatické čisticí prostředky zvyšují hygienický standard v masném průmyslu

Němcová, Z.

23 – Revoluce v sanitaci nožů

Strejček, J.

25 – Vybraní parazité v potravinách jako možné riziko pro člověka (stanovisko EFSA)

Stříbrná H.

29 – Rozhodnou se Němci pro Improvac? Jako náhrada chirurgické kastrace kanečků bez znecitlivění se v SRN pravděpodobně nejvíce rozšíří imunokastrace

Kameník, J.

32 – Hodnota pH – významná veličina pro určování vlastností čerstvého masa

Bednář, J.

37 – Porovnání senzorických parametrů vybraných trvanlivých fermentovaných salámů

Ježek F., Zbrožková V.

41 – Rozlišení morfologické struktury vybraných druhů pepřů

Běhalová, H., Luňáková, L., Pospiech, M. Tremlová, B.

45 – Barviva v masné výrobě

Kameník, J., Král, O., Pospiech, M.

48 – EFSA REVIEW: Výskyt původců alimentárních onemocnění v mase a masných výrobcích v roce 2017

Dorotíková, K.

53 – Produkce masa ve světě v období 2019–2028

Kameník, J.

4 – Hygiene is not cheap, but it pays off

Steinhauser, L.

10 – Changes in the methodology for conducting shelf-life studies on Listeria monocytogenes in ready-toeat foods

Necidová, L.

15 – Problems of vancomycinresistant enterococci related to food safety in the Moravia region

Bardoň, J.

19 – BioFinder and enzymatic cleaning agents increase hygiene standard in the meat industry

Němcová, Z.

23 – Revolution in knife sanitation

Strejček, J.

25 – Selected food parasites as a potential risk to humans (EFSA Scientific opinion)

Stříbrná H.

29 – Will Germany choose Improvac? As a replacement for surgical castration of piglets without anesthesia, immunocastration is likely to be most prevalent

Kameník, J.

32 – pH-value – an important variable for determining the characteristics of fresh meat

Bednář, J.

37 – Comparison of sensory parameters of selected dry fermented sausages

Ježek F., Zbrožková V.

41 – Analysis of morphological structure of selected pepper species

Běhalová, H., Luňáková, L., Pospiech, M. Tremlová, B.

45 – Food colorants in the meat processing

Kameník, J., Král, O., Pospiech, M.

48 – EFSA REVIEW: The occurence of foodborne pathogens in meat and meat products in 2017

Dorotíková, K.

53 – Meat production in the world in 2019–2028

Kameník, J.