Obsah časopisu Maso, ročník 2020, číslo 6

4 – Hovězí na talíři

Steinhauser, L.

11 – Domácí porážky skotu v České republice

Vošmerová, P.

16 – Vliv prodloužené doby zrání na fyzikální a organoleptické vlastnosti hovězího masa

Bureš, D., Bartoň, L., Lebedová, N., Fořtová, J.

22 – Elektrostimulace jatečných těl skotu a její vliv na kvalitu masa

Lebedová, N., Bureš, D., Fořtová, J., Bartoň, L.

26 – Tasemnice bezbranná – nevýznamnější parazit u jatečně upraveného těla skotu

Veselá, H.

33 – Vliv vybraných vlastností čerstvého masa na výši hmotnostních ztrát a senzorické vlastnosti po tepelné úpravě

Bednář, J., Macharáčková, B., Bogdanovičová, K., Ježek, F., Haruštiaková, D., Doležalová, J., Gál, R., Kameník, J.

41 – Fyzikálně chemické parametry zvěřiny a masa daňka evropského (Dama dama L.) chovaného na farmě

Ježek F.

45 – Využití pštrosích produktů

Koutková, Z.

49 – Vojna s mlokmi (veľmlok čínsky Andrias davidianus Blanchard, 1871), konzumný druh sladkovodnej megafauny: časť 1

Šimko, J., Šimková, Z., Šimko, Š.

55 – Koření v masných výrobcích – sezam indický

Valchař, P.

57 – Plán jednotlivých čísel časopisu Maso, ročník 2021

58 – Dokáže i méně soli v reformulovaných masných výrobcích omezit bakterie?

Kameník, J., Dorotíková, K., Macharáčková, B., Ježek, F., Dušková, M., Rajchl, A.

4 – Beef on plate

Steinhauser, L.

11 – Home slaughter of cattle in Czech Republic

Vošmerová, P.

16 – The effect of extended ageing time on physical characteristics and organoleptic quality of beef

Bureš, D., Bartoň, L., Lebedová, N., Fořtová, J.

22 – Electrostimulation of beef carcasses and its effects on meat quality

Lebedová, N., Bureš, D., Fořtová, J., Bartoň, L.

26 – Beef tapeworm – the most important parasite in cattle carcasses

Veselá, H.

33 – Effect of selected characteristics of fresh meat on the cooking loss and sensory properties after cooking

Bednář, J., Macharáčková, B., Bogdanovičová, K., Ježek, F., Haruštiaková, D., Doležalová, J., Gál, R., Kameník, J.

41 – Physicochemical parameters of venison and meat of farmed fallow deer (Dama dama L.)

Ježek F.

45 – The use of ostrich products

Koutková, Z.

49 – War with the Newts (Chinese giant salamander Andrias davidianus Blanchard, 1871), edible species of freshwater magafauna: Part 1

Šimko, J., Šimková, Z., Šimko, Š.

55 – Spice in meat products-Sesame

Valchař, P.

57 – Maso journal 2021: issue schedule

58 – Can even less salt in reformulated meat products reduce bacteria?

Kameník, J., Dorotíková, K., Macharáčková, B., Ježek, F., Dušková, M., Rajchl, A.