Obsah časopisu Maso, ročník 2020, číslo 7

4 – Porovnání nákupního chování českých domácností v periodách leden–červen 2020 vs leden–červen 2019: Maso, masné výrobky a masné polotovary

Šebková, V.

6 – Maso a masné výrobky kupují domácnosti v průměru 9krát za měsíc

Klánová, E.

12 – Jsme hrdí na to, co umíme; Rozhovor s Pavlem Holečkem ze společnosti GLOBUS ČR, v.o.s.

Kameník, J.

14 – Platba v hotovosti bez starosti

Petružela, J., Kolajová, P.

18 – Partner v soutěži Potravinářský obchod a obor zpracování masa musí společně vyvíjet šance a perspektivy

Simons, J., Lenders, D.

24 – Kadmium v ledvinách skotu

Steinhauser, L., Drápal, J., Šťastný, K.

32 – Hodnocení obsahu kadmia v mase a vnitřních orgánech prasat v České republice v letech 2015–2019

Svoboda, M., Drápal, J., Haruštiaková, D., Svobodová, Z.

38 – UVC proti mikroorganismům; Vakuová narážka s modulem na dezinfekci vzduchu redukuje původce onemocnění

Betz, M.

42 – Bakterie mléčného kvašení v tepelně opracovaných masných výrobcích

Kameník, J., Dušková, M.

48 – Jak odhaduje ministerstvo zemědělství USA letošní domácí produkci masa?

Kameník, J.

49 – Vývoj počtu farmově chovaných jelenovitých v ČR v letech 2003–2018

Popelková, T., Bukáčková, M.

54 – Vojna s mlokmi (veľmlok čínsky Andrias davidianus Blanchard, 1871), konzumný druh sladkovodnej megafauny: časť 2

Šimko, J., Šimková, Z., Šimko, Š.

60 – Plán jednotlivých čísel časopisu Maso, ročník 2021

4 – Comparison of shopping behavior of Czech households in the periods January–June 2020 vs January–June 2019: Meat, meat products and meat preparations

Šebková, V.

6 – Households buy meat and meat products on average 9 times a month

Klánová, E.

12 – We are proud of what he can do. Interview with Pavel Holeček from Globus ČR, v.o.s.

Kameník, J.

14 – Payment in cash without worries. Use of automatic cash register Glory Cl-10

Petružela, J., Kolajová, P.

18 – Partner in the competition. The retail and the meat processing industry must work together to develop opportunities and prospects

Simons, J., Lenders, D.

24 – Cadmium in the kidneys of cattle

Steinhauser, L., Drápal, J., Šťastný, K.

32 – A Multiannual Survey of Cadmium Content in Pig Tissues Collected in the Czech Republic during Years 2015–2019

Svoboda, M., Drápal, J., Haruštiaková, D., Svobodová, Z.

38 – UVC against microorganisms. Vacuum filler with UVC ambient air degermination module reduces the pathogens

Betz, M.

42 – Lactic acid bacteria in cooked meat products

Kameník, J., Dušková, M.

48 – USDA forecast for U.S. meat production in 2020

Kameník, J.

49 – Development of the number of farmed deers in the Czech Republic in the years 2003–2018

Popelková, T., Bukáčková, M.

54 – War with the Newts (Chinese giant salamander Andrias davidianus Blanchard, 1871), edible species of freshwater magafauna: Part 2

Šimko, J., Šimková, Z., Šimko, Š.

60 – Plan of individual issues of the journal Maso, volume 2021