Obsah časopisu Maso, ročník 2018, číslo 1

4 – Nové smery v technologií mäsa

Staruch, L.

8 – Krájení měkkých produktů na tenké plátky – Nově vyvinuté nože na dušené šunky nabízejí vysokou kvalitu plátků a spolehlivost procesu

Kahl, P.

12 – Vysoká úroveň prezentovaných technologií a zařízení. Rozhovor s Ing. Josefem Grégrem, jednatelem společnosti Mauting s.r.o. u příležitosti účasti na veletrhu Anuga FoodTec 2018

Kameník, J.

15 – SALIMA 2018: „Očekáváme více jak 800 vystavovatelů“. Rozhovor s ředitelem veletrhů SALIMA panem Radimem Tichým

Kameník, J.

16 – Třetina exportu směřuje do tří zemí – Produkce polského drůbežářského průmyslu na vysoké úrovni

Ullmann, H.

18 – Tepelná úprava masa: vliv na strukturu, senzorické vlastnosti a mikrobiologickou kvalitu – 1. část: Struktura kosterní svaloviny

Kameník, J., Pospiech, M. Běhalová H.

27 – Wagyu – 1. část

Valenta, J.

38 – Jednotná hodnotící kritéria napříč Spolkovou republikou Německo – Nové pojetí kritérií GDCh pro masné výrobky s větším tržním vlivem

Charné, V.

43 – Transpozice vybraných směrnic Evropské Unie do legislativy členských států EU v oblasti veterinární péče se zaměřením na veterinární hygienu potravin v jednotlivých státech EU

Malena, M. jr., Večerek, V.

48 – Historie veterinární hygieny

Kozák, A.

51 – Národní programy tlumení salmonel v chovech drůbeže a jejich dopad na veřejné zdraví

Dubská, M.

54 – Ozařování potravin ve světě a u nás

Dvořák, P., Doležalová, J., Beňová, K., Máté, D., Kovářík, L.

4 – New ways in meat technology

Staruch, L.

8 – Newly developed knives by Weber for cooked hams and other cooked meat products

Kahl, P.

12 – Interview with Ing. Josef Grégr, managing director of Mauting company

Kameník, J.

15 – SALIMA 2018: Interview with Radim Tichý, managing director of SALIMA fair, Brno

Kameník, J.

16 – Production of poultry meat in Poland

Ullmann, H.

18 – Meat cooking: effect on the structure, sensory characteristics and microbiological quality – Part 1: Structure of skeletal muscle

Kameník, J., Pospiech, M., Běhalová H.

27 – Wagyu – Part 1

Valenta, J.

38 – Nationwide uniform assessment – GDCh criteria for meat products with greater market importance in Germany revised

Charné, V.

43 – Transposing selected EU directives into veterinary legislation of member states with a focus on veterinary food hygiene

Malena, M. jr., Večerek, V.

48 – The history of veterinary hygiene in the Czech Republic

Kozák, A.

51 – Salmonella Control Programmes in Poultry and Impact on Public Health

Dubská, M.

54 – Food irradiation in the world and in the Czech Republic

Dvořák, P., Doležalová, J., Beňová, K., Máté, D., Kovářík, L.

error: Obsah webu je chráněn!