Vloni se podle ČSÚ vyprodukovalo v naší zemi 447 010 t masa (meziročně +2,1 %). Produkce vepřového dosáhla 210 910 t, což bylo srovnatelné s r. 2017. Zvýšila se produkce hovězího (+5,7 %) i drůbežího (+3,4 %) masa.

Hovězí maso

V roce 2018 bylo na jatkách poraženo 236,6 tis. ks skotu (+4,0 %) a bylo vyprodukováno 71 579 tun hovězího masa. Nárůst produkce hovězího masa byl způsoben vyšším počtem býků zařazených do výkrmu v roce 2017 a mírně vyšším vyřazováním krav v roce 2018. Přispěla také vyšší průměrná hmotnost porážených zvířat, zvláště o 10 kg/ks u býků.

V meziročním porovnání se ceny výrobců jatečného skotu v roce 2018 téměř nezměnily (+0,2 %). Průměrná cena jatečných býků byla 86,19 Kč za kg jatečné hmotnosti. V průběhu roku se ceny příliš neměnily, rozdíl mezi maximální cenou (v březnu) a minimální (v prosinci) byl 3,8 Kč za kg v mase, a to v důsledku výraznějšího poklesu ve 4. čtvrtletí.

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu v období od prosince 2017 do listopadu 2018 se obrat obchodu s živým skotem vyjádřený v početních jednotkách zvýšil, ve finanční hodnotě naopak klesl. Důvodem byl nárůst obchodu v mladších věkových kategoriích a pokles ceny vyvážených plemenných zvířat. Dovoz živého skotu (5,1 tis. ks) zůstal vzhledem k vývozu (239,1 tis. ks) trvale zanedbatelný. Na straně vývozu převládala zvířata určená k dalšímu chovu (149,2 tis. ks), zvláště telata a mladý skot, jejichž vývoz se meziročně zvýšil na 70,1 tis. telat (+4,1 %) a 62,9 tis. ks mladého skotu (+49,6 %). Telata se vyvážela do Španělska, Belgie a Nizozemska; mladý skot do Turecka, Slovinska, Maďarska a Chorvatska. Zvířat k porážce se vyvezlo 77,5 tis. ks (+5,7 %), což představuje 27 045 tun hovězího masa, tj. více než třetina roční produkce hovězího v ČR. Jatečná zvířata se vyvážela především do Rakouska a Německa.

Dovoz hovězího masa se mírně zvýšil na 37 987 tun (+1,8 %), jeho vývoz vzrostl na 11 500 tun (+13,8 %). Dovezené maso pocházelo především z Polska, Nizozemska a Německa, vývozy směřovaly hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Polska.

Přebytek obchodu s živým skotem určeným k porážce (+26 125 tun v mase) se téměř vyrovnal schodku obchodu s hovězím masem (−26 487 tun).

Vepřové maso

V roce 2018 bylo v ČR poraženo 2 309,7 tis. prasat (−1,2 %) a vyprodukováno 210 910 tun vepřového masa (0,0 %). Meziročně stejná výroba masa při nižším počtu poražených prasat vycházela z jejich vyšší průměrné hmotnosti, v průměru o 1,5 kg na kus. Ceny jatečných prasat byly po celý rok hluboko pod úrovní roku 2017 (−16,1 %). Chovatelé prodávali vykrmená prasata v průměru za 35,45 Kč za kg v mase. Nejvyšší cena byla v lednu (36,88 Kč/kg jatečné hmotnosti), nejnižší v červnu (34,52 Kč/kg).

V zahraničním obchodě s živými prasaty došlo k podstatným změnám, které meziročně výrazně zvýšily jeho aktivní saldo. Ke značnému snížení dovozu a zvýšení vývozu došlo u obou významných kategorií, tj. u selat i jatečných prasat. Obchod se selaty představoval 159,2 tis. ks (−21,6 %) dovezených a 136,9 tis. ks (+74,2 %) vyvezených prasat v průměrné hmotnosti 26,3 kg za oba směry obchodu. Selata se dovážela výhradně z Německa a Dánska. Vývoz směřoval do Maďarska, na Slovensko, do Rumunska a Německa. Jatečná prasata se téměř nedovážela, naopak jejich vývoz se zvýšil na 291,1 tis. ks a 34 463 tun živé hmotnosti (+28,2 %), což v jatečné hmotnosti odpovídá zhruba produkci vepřového masa v ČR za dva měsíce. Jatečná prasata se vyvážela na Slovensko, do Maďarska a Německa.

U vepřového masa se záporná bilance meziročně prohloubila především výrazně nižším vývozem a mírně vyšším dovozem. Dovezeno bylo 273 839 tun (+3,7 %), hlavně z Německa, Španělska a také z Polska, kdežto vyvezeno bylo pouze 27 533 tun (−18,5 %), převážná většina na Slovensko.

Drůbeží maso

V roce 2018 se vyprodukovalo 164 261 tun drůbežího masa, tj. o 3,4 % více než v roce 2017. Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat byla v roce 2018 jen slabě nižší než v předcházejícím roce (−0,9 %). Během roku se s malými odchylkami pohybovala kolem 23,03 Kč/kg v živé hmotnosti, přičemž minimální cena byla v září (22,22 Kč/kg) a maximální hned v říjnu (23,97 Kč/kg).

Přebytek obchodu s jednodenními kuřaty meziročně výrazně vzrostl jejich sníženým dovozem (−6,0 mil. ks) a zvýšeným vývozem (+13,0 mil. ks). Jednodenních brojlerů se vyvezlo 93,1 mil. ks, především na Slovensko, do Rumunska a Polska, slepiček nosného typu 9,0 mil. ks hlavně do Polska, Rumunska a Bulharska. Obchod s živými kuřaty a vyřazenými slepicemi určenými k porážce značně poklesl na straně dovozu (−30,0 %) i vývozu (−20,2 %), takže přebytek se snížil na 21 209 tun. Tato drůbež se vyvážela na Slovensko, do Polska a Německa; dovážela se ze Slovenska.

Meziročně vyšší schodek zahraničního obchodu s drůbežím masem byl způsoben navýšením dovozu a snížením vývozu. Ve sledovaném období se dovezlo 117 146 tun (+8,1 %), nejvíce z Polska, navýšil se dovoz z Maďarska. Drůbežího masa se vyvezlo 22 523 tun (−7,4 %), hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska.


Podle zprávy ČSÚ připravil Kam

error: Obsah webu je chráněn!